Zapytaj przez formularz 24/7 o cenę i termin usługi Zapytaj 24/7 o cenę
i termin usługi
Zadzwoń i zamów usługę
12 351 00 72

Regulamin Krakowski Serwis AGD

1. Definicje

Usługa świadczona drogą elektroniczną - usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron, której wykonanie polega na przekazywaniu danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą systemów teleinformatycznych, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.

System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także odbieranie i wysyłanie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.

Prawo telekomunikacyjne - ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.)

Operator serwisu - Operator serwisu www.krakowski-serwis-agd.pl - Lindeman Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 132, 87-100 Toruń, NIP 9562357373, REGON 385047262, który świadczy usługę drogą elektroniczną na rzecz Klientów i Partnerów w ramach pośrednictwa w przekazywaniu Zleceń od Klientów do Partnerów.

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej, składający za pośrednictwem serwisu Zlecenie lub Zlecenia.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Zlecenie – zlecenie świadczenia usługi na rzecz Klienta, zawierające zestaw informacji potrzebnych do jego realizacji, podanych Operatorowi serwisu przez Klienta, w szczególności imię i nazwisko lub nazwa Klienta, adres realizacji usługi, telefon i/lub e-mail do Klienta, preferowany przez Klienta termin realizacji usługi, spodziewany charakter i przedmiot zlecenia.

Zlecenie pilne - Zlecenie określone jako pilne przez Klienta.

Numer zlecenia - unikalny numer nadawany każdemu Zleceniu przez Operatora serwisu, przekazywany Partnerowi.

Diagnoza zlecenia - ocena przez Partnera na miejscu realizacji zlecenia zakresu prac oraz ich faktycznego kosztu.

Partner - niezależny od Operatora serwisu podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką nieposiadającą osobowości prawnej, który świadczy usługi, w tym w szczególności drobne usługi naprawcze, remontowe, serwisowe lub inne, któremu Operator serwisu przekazuje Zlecenia oraz Zlecenia pilne.

Umowa - umowa w postaci ustnej lub pisemnej zawierana między Klientem i Partnerem, w której Operator serwisu nie występuje jako strona, dotycząca realizacji usługi naprawy, instalacji, montażu, przeglądu, konserwacji, przeprowadzenia drobnych prac remontowych lub innych usług świadczonych przez Partnera, w związku z przekazanym przez Operatora serwisu Zleceniem.

2. Wstęp

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady pośrednictwa w przekazywaniu zleceń Klientów do Partnerów.

2. Operator serwisu pośredniczy w przekazywaniu zleceń Klientów do Partnerów.

3. Klient składając zgłoszenie telefonicznie lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zarządzanego przez Operatora serwisu, oświadcza, że akceptuje niniejszy Regulamin.

3. Przyjmowanie i przekazywanie Zleceń

1. Operator serwisu przyjmuje Zlecenia od Klientów.

2. Zgłoszenia mogą być składane telefonicznie według danych kontaktowych podanych przez Operatora serwisu na podstronach serwisu lub przez formularz kontaktowy znajdujący się w serwisie.

3. Podczas przyjęcia zgłoszenia, Operator serwisu przyjmuje dane niezbędne do realizacji zlecenia, w szczególności dane osobowe Klienta, przetwarza te dane oraz przekazuje je do właściwego Partnera lub Partnerów (według uznania Operatora serwisu), ich pracowników lub podwykonawców.

4. Po otrzymaniu Zlecenia, Operator serwisu przekazuje je w terminie do 1 dnia roboczego, uznaniowo jednemu lub wielu Partnerom, biorąc pod uwagę dopasowanie charakteru i przedmiotu Zlecenia do działalności Partnerów, terenu, na jakim świadczą usługi oraz ich dostępności czasowej.

5. Termin rozpoczęcia realizacji Zlecenia oraz jego koszty podane Klientowi przez Operatora serwisu mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 K.C.

6. Partner lub Partnerzy kontaktują się z Klientem po otrzymaniu Zlecenia od Operatora serwisu i ustalają szczegóły realizacji Zlecenia, w tym w szczególności termin rozpoczęcia jego realizacji i zakres prac oraz doprecyzowują koszt realizacji zlecenia.

7. W przypadku przekazania Zlecenia przez Operatora serwisu do wielu Partnerów, decyzję o wyborze Partnera, który będzie realizował Zlecenie, podejmuje Klient.

8. Operator serwisu może bez podania przyczyny odmówić przyjęcia Zlecenia od Klienta lub odwołać realizację już przyjętego Zlecenia. W obu przypadkach Operator serwisu informuje o tym Klienta telefonicznie.

4. Realizacja zleceń przez Partnera

1. Przed rozpoczęciem realizacji zlecenia, Partner dokonuje diagnozy zlecenia, która odbywa się w miejscu i w terminie uzgodnionym z Klientem. Realizacja zlecenia, jak i diagnoza zlecenia mogą być wykonane przez Partnera samodzielnie, przez swoich pracowników lub podwykonawców.

2. Partner ma prawo pobrać opłatę za dojazd do Klienta, co powinno każdorazowo zostać ustalone między Klientem i Partnerem.

3. Jeżeli podczas diagnozy w granicach miasta lub po niej Klient zrezygnuje z jakichkolwiek przyczyn z realizacji zlecenia, Partner pobiera od Klienta opłatę za dojazd zgodnie ze swoim cennikiem. Jeżeli diagnoza jest poza granicami miasta, Partner ma prawo pobrać dodatkową opłatę za dojazd do Klienta, co powinno być każdorazowo ustalone między Klientem i Partnerem.

4. Partner powinien poinformować Klienta po dokonanej diagnozie czy dana usługa jest objęta gwarancją, a jeśli tak, to przez jaki okres.

5. Płatność za zrealizowane zlecenie jest w formie i terminie uzgodnionymi między Klientem i Partnerem oraz powinna mieścić się w koszcie podanym przez Partnera po zakończonej diagnozie zlecenia.

5. Odpowiedzialność

1. Operator serwisu nie jest stroną umowy między Klientem a Partnerem, której przedmiotem jest realizacja prac objętych Zleceniem i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek czynności wykonane lub niewykonane w ramach zlecenia przez Klienta, jak i przez Partnera oraz za utracone Korzyści przez Klienta, jak i przez Partnera. Całość zobowiązań i odpowiedzialności Partnera wobec Klienta wynikających z prawa gwarancji i rękojmi spoczywa jedynie na Partnerze.

2. Operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy w świadczeniu usługi drogą elektroniczną, wynikające z awarii lub niewłaściwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, które są poza wpływem Operatora serwisu.

6. Postępowanie reklamacyjne Klient - Partner

1. Operator serwisu nie rozpatruje reklamacji dotyczących działań Partnerów. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za tego rodzaju reklamacje pozostaje Partner.

2. Klient może wnieść reklamację w następujący sposób:

a) bezpośrednio u Partnera tj. telefonicznie na numer telefonu, z którego Partner kontaktował się po otrzymaniu Zlecenia lub

b) za pośrednictwem Operatora serwisu, na numer 12 351 00 72 lub adres e-mail kontakt|lindeman.pl.| |kontakt|lindeman.pl.

3. Po otrzymaniu reklamacji Operator Serwisu przekazuje ją Partnerowi, a także podaje Klientowi dane dotyczące Partnera oraz bezpośredni numer telefonu do Partnera, pod którym Klient może przekazać swoje zgłoszenie bezpośrednio Partnerowi.

7. Postępowanie reklamacyjne Klient - Operator serwisu

1. Operator serwisu ponosi odpowiedzialność za działanie serwisu oraz za prawidłowe wykonanie czynności objętych niniejszym Regulaminem.

2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji.

3. Zaleca się, by reklamacje były kierowane:

a) na adres tradycyjny z dopiskiem "reklamacja"

bądź

b) na adres e-mail kontakt|lindeman.pl.| style="background-color: rgb(255, 255, 255);"|kontakt|lindeman.pl

4. W celu usprawnienia procesu rozpoznania reklamacji zaleca się, by zgłoszenie reklamacyjne zawierało następujące dane:

a) imię i nazwisko;

b) numer telefonu;

c) datę Zlecenia;

d) opis problemu;

e) żądanie Klienta;

f) oczekiwany sposób udzielenia odpowiedzi: adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej.

5. Przedstawienie ww. danych i dokumentów nie jest warunkiem przyjęcia reklamacji do rozpoznania. Ich podanie przyspieszy udzielenie odpowiedzi.

6. Operator serwisu rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

8. Polubowne sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

2. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

b) Zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;

c) Zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów bądź organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.

3. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy Sprzedającym a Konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

9. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów, w zakresie związanym z działaniem serwisu jest Lindeman Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Grudziądzkiej 132.

2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych (w tym informacje o podstawach, celach, zakresach przetwarzania, kategoriach podmiotów, którym dane mogą być powierzone, prawach osób, których dane są przetwarzane) zawarte są w dokumencie "Polityka prywatności", który dostępny jest pod adresem www.krakowski-serwis-agd.pl/polityka-prywatnosci.

10. Pozostałe postanowienia

1. Operator serwisu umożliwia użytkownikom zamieszczanie na stronach serwisu opinii na temat Partnerów. Przed opublikowaniem ich w serwisie, są one moderowane przez Operatora serwisu pod kątem obecności w nich treści naruszających dobre obyczaje, wulgaryzmów, treści rasistowskich, ksenofobicznych, pomówień oraz innych określeń naruszających dobra osobiste jakichkolwiek osób. Operator ma prawo nie publikować opinii, które uzna za zawierające powyższe treści.

2. Opinie opublikowane na stronach serwisu nie są w jakikolwiek sposób weryfikowane przez Operatora pod kątem ich prawdziwości i nie powinny być dla Klienta podstawą do wyboru Partnera jako podmiotu, do którego będzie przekazane zlecenie.

3. Operator serwisu ma prawo publikować zweryfikowane opinie, którymi mogą być własne opinie na temat Partnerów, na podstawie przebiegu współpracy z nimi lub informacji uzyskanych od Klientów, opinie publikowane w imieniu Klientów, w oparciu o prowadzone z nimi przez Operatora serwisu telefoniczne ankiety mające na celu badanie ich satysfakcji lub opinie, o których wystawienie Operator serwisu ma prawo prosić Klientów, wysyłając na numer telefonu wskazany jako kontaktowy podczas składania Zlecenia wiadomości SMS z linkiem do formularza wystawienia opinii.